Vlavast is een samenwerkingsverband opgericht door SmartMoves. Vlavast is geen makelaarskantoor maar een informatieplatform voor al wie een eigendom wil kopen of verkopen binnen en buiten België.  Via ons bedrijfsproject Vlavast met adviesdienst heeft u toegang tot het grootste netwerk van bekwame makelaars en aanverwante dienstverleners in binnen- en buitenland. Daardoor kunnen wij u de best mogelijke hulp bieden gedurende het hele proces. U kunt bij onze leden steeds advies inwinnen : voor, tijdens en na uw aankoop of verkoop. 

1 Verantwoordelijkheid voor derden

1.1 Als u deze service gebruikt en een overeenkomst aangaat met een derde, is Vlavast niet verantwoordelijk voor uw overeenkomst met een derde, ongeacht het type of de vorm hiervan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle zakelijke partners van Vlavast.

2 Verwerking van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens worden te allen tijde verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevensbeheerder voor uw persoonlijke gegevens is SmartMoves bvba, Nieuwstraat 28, 3360 Korbeek-Lo, T. 016 22 00 87, info@smartmoves.be.   

2.2 SmartMoves heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om de verbintenissen van SmartMoves aan u te kunnen nakomen. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt om u informatie te sturen over lopende of toekomstige activiteiten, om marktonderzoeken uit te voeren en om statistieken te verzamelen. U, als servicegebruiker, kunt weigeren doorlopende informatie en marktonderzoeken te ontvangen door SmartMoves hiervan op de hoogte te stellen.

2.3 Uw persoonlijke gegevens worden door SmartMoves opgeslagen gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden die hierboven zijn gespecificeerd. SmartMoves verwijdert stelselmatig persoonlijke gegevens uit de registers van SmartMoves.

2.4 Als klant heeft u het recht om, na het indienen van een schriftelijk ondertekend verzoek, eenmaal per jaar een uittreksel uit het register te ontvangen van de persoonlijke gegevens die over u bestaan en die zijn geregistreerd door SmartMoves. Als klant heeft u ook het recht om te vragen dat onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd.

2.5 Klachten van klanten

Als u als klant ontevreden bent over de service, kunt u een klacht indienen over de service. Klachten van klanten kunnen worden verzonden naar het e-mailadres van SmartMoves. Als de partijen na het indienen van een dergelijke klacht van de klant geen overeenstemming kunnen bereiken, kunt u als klant zich wenden tot de Consumenten Ombudsdienst, Koning Albert II-laan 8 Bus 1 – 1000 Brussel, Tel.: 02/702.52.00, Mail: contact@consumentenombudsdienst.be

3 Annulering

3.1 SmartMoves kan de service van Vlavast annuleren als SmartMoves van mening is dat daar een geldige reden voor is. Dit betekent dat SmartMoves het gebruik van de service kan annuleren, waarbij een dergelijke annulering van kracht wordt 1 dag na de dag waarop SmartMoves een dergelijke annulering meldt

4 Overmacht

4.1 SmartMoves is vrijgesteld van de gevolgen van het niet nakomen van een bepaalde verplichting volgens deze overeenkomst, indien een dergelijk verzuim te wijten is aan een omstandigheid (“Overmacht”) waarover SmartMoves geen controle heeft en die de nakoming van een dergelijke verplichting belemmert. Zodra de belemmering is opgeheven, wordt aan de verplichting op de overeengekomen wijze voldaan.

4.2 Omstandigheden die worden beschouwd als overmacht, zijn oorlog, een oorlogsdaad, een beslissing van een autoriteit, nieuwe of gewijzigde wetgeving, conflict op de arbeidsmarkt en andere soortgelijke omstandigheden. 4.3 Om te worden vrijgegeven in overeenstemming met de eerste alinea hierboven, stelt SmartMoves de betrokken persoon (personen) onverwijld in kennis van het bestaan van overmacht.

 

 

 

 

 Algemene Verkoopvoorwaarden

 

 • Alle verkopen en/of andere overeenkomsten met SmartMoves bvba zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Door het aangaan van een verkoop en / of andere overeenkomst, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden, zelfs indien deze tegenstrijdig zouden zijn met zijn eigen voorwaarden.
 • Alle offertes, prijzen en leveringstermijnen zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis vanwege SmartMoves bvba, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, op welke manier ook verbindt de klant.
 • Het annuleren van een bestelling door de klant is mogelijk zolang SmartMoves bvba haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat.
 • De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt SmartMoves bvba niet. Vertraging in de levering van goederen of diensten geeft geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
 • Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie (tijdig) over te maken of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
 • Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van SmartMoves bvba. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten.
 • Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
 • Een factuur wordt beschouwd als aanvaard en onweerlegbaar wanneer de klant niet per aangetekend schrijven gemotiveerd verzet aantekent binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.
 • Een koper kan zich niet beroepen op een geschil met de verkoper om het niet uitvoeren van zijn betalingen te rechtvaardigen.
 • Alle facturen moeten betaald zijn voor de op de factuur aangegeven vervaldag.
 • Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 5 werkdagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door SmartMoves bvba, is de klant aan SmartMoves bvba een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt SmartMoves bvba zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.
 • Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde sommen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.
 • Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen en diensten uitsluitend eigendom van de SmartMoves bvba en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door SmartMoves bvba worden teruggevorderd of teniet gedaan.
 • SmartMoves bvba verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. SmartMoves bvba is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
 • SmartMoves bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar, haar aangestelden en haar partners (makelaars en aanverwante dienstverleners), behoudens ingeval van bedrog. SmartMoves bvba zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van SmartMoves bvba of een aangestelde.
 • De klant verbindt zich er toe SmartMoves bvba te vrijwaren voor elke eis die door derden zou ingeleid worden met betrekking tot het aankoopproces van onroerend goed.
 • SmartMoves bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, wankel krediet, bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant of indien de klant in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De ontbinding van de overeenkomst ingevolge de hiervoor beschreven omstandigheden, kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding aan de klant, om welke reden dan ook.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst door de klant, zal de klant alle door SmartMoves bvba verleende diensten betalen, alsook de kosten die SmartMoves bvba moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat SmartMoves bvba nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het voorschot blijft hoe dan ook verworven voor SmartMoves bvba. Bovendien behoudt SmartMoves bvba het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
 • Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
 • Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • De klant gaat ermee akkoord dat hij wordt opgenomen in het klantenportfolio van SmartMoves bvba.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen SmartMoves bvba en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

 

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van SmartMoves bvba. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brussel.